Παράδοξα σήμερον

Παράδοξα σήμερον είδον τά έθνη πάντα εν πόλει Δαυϊδ, ότε τό Πνεύμα κατήλθε τό άγιον εν πυρίναις γλώσσαις, καθώς ο θεηγόρος Λουκάς απεφθέγξατο, Φησί γάρ, Συνηγμένων τών Μαθητών τού Χριστού, εγένετο ήχος καθάπερ φερομένης βιαίας… Δείτε περισσότερα
Αναρτήθηκε στην κατηγορία Πεντηκοσταρίου | 74 Σχόλια

Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός

Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τούς αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς τό Πνεύμα τό άγιον, καί δι’ αυτών τήν οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.… Δείτε περισσότερα
Αναρτήθηκε στην κατηγορία Πεντηκοσταρίου | | 202 Σχόλια

Είδομεν τό φώς τό αληθινόν

Είδομεν τό φώς τό αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν Πίστιν αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες, αύτη γάρ ημάς έσωσε.… Δείτε περισσότερα
Αναρτήθηκε στην κατηγορία Πεντηκοσταρίου | | 173 Σχόλια

Πάντα χορηγεί τό Πνεύμα τό Άγιον

Πάντα χορηγεί τό Πνεύμα τό άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλον συγκροτεί τόν θεσμόν τής Εκκλησίας, Ομοούσιε καί Ομόθρονε, τώ Πατρί καί τώ Υιώ, Παράκλητε, δόξα σοι.… Δείτε περισσότερα
Αναρτήθηκε στην κατηγορία Πεντηκοσταρίου | | 225 Σχόλια

Πεντηκοστὴν εορτάζομεν

Πεντηκοστὴν εορτάζομεν, καὶ Πνεύματος επιδημίαν, καὶ προθεσμίαν επαγγελίας, καὶ ελπίδος συμπλήρωσιν, καὶ τὸ μυστήριον όσον, Ως μέγα τε καὶ σεβάσμιον! Διὸ βοώμέν σοί, Δημιουργὲ τοῦ παντὸς Κύριε, δόξα σοί. Η σημερινή ημέρα, αποτελεί «προθεσμίαν επαγγελίας… Δείτε περισσότερα
Αναρτήθηκε στην κατηγορία Πεντηκοσταρίου | | 430 Σχόλια

Δοξαστικόν του παραλύτου Ανέβη ο Ιησούς

O υπέροχος αυτός ύμνος βρίσκεται στο CD «Ω Γλυκύ μου έαρ» Μπορείτε να το αγοράσετε πατώντας εδώ. Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐπὶ τὴ Προβατικὴ κολυμβήθρα, τὴ λεγομένη κατὰ Ἰουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἐχούση, ἐν… Δείτε περισσότερα
Αναρτήθηκε στην κατηγορία Πεντηκοσταρίου | 498 Σχόλια