Byzmusic.gr Logo
Facebook Youtube email me Flickr

Απολυτίκιο Αγ. Αθανασίου του Αθωνίτου – 05 Ιουλίου

Αναρτήθηκε στις από τον Βυζαντινή Μουσική

05 ΙΟΥΛΙΟΥ – Απολυτίκιο – Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης

Κατέβασμα

 

ΑΓΙΟΣ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ_Ο_ΑΘΩΝΙΤΗΣΆγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης Ο θεμελιωτής της Αθωνικής πολιτείας από την Τραπεζούντα (1Ο0ς αι.), περίφημος ασκητής, ιδρυτής της Μεγίστης Λαύρας με ενίσχυση του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά.

Athanasios of Mount Athos. He had Trebizond for his homeland (10th c.). He founded a large monastery, which is known as the Great Laνra with the support of Emperor Nikephoros Fokas.

Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός – Kabarnos
ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ.
μονταζ – επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος.
Kείμενα: Lee…
Μεταφράσεις: Κωνσταντίνος Βασιλάκης

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.

Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν, σοῦ κατεπλάγησαν, Ἀγγέλων τάγματα, πῶς μετὰ σώματος, πρὸς ἀοράτους συμπλοκάς, ἐχώρησας πανεύφημε, καὶ κατετραυμάτισας, τῶν δαιμόνων, τὰς φάλαγγας· ὅθεν Ἀθανάσιε, ὁ Χριστὸς σὲ ἠμείψατο, πλουσίαις δωρεαῖς· διὸ Πάτερ, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Απολυτίκιο του Αγ. Αθανασίου του Αθωνίτου – 05 IOYLIOY by Byzantine music

Ο Βυζαντινή Μουσική

Βυζαντινή μουσική είναι όρος που χρησιμοποιείται προκειμένου να χαρακτηρίσει το ιερό ορθόδοξο λειτουργικό μέλος των χριστιανικών εκκλησιών που αναπτύχθηκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από τους εξαιρετικότερους υμνογράφους και μουσικούς διακρίνονται οι Ρωμανός ο Μελωδός, Ιωάννης Δαμασκηνός, Ανδρέας ο Κρης, Ιωάννης ο Κουκουζέλης, Χρύσανθος Μαδύτου, Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας και άλλοι. Έχει 7 φθόγγους: Πα, Βου, Γα, Δι, Κε, Ζω και Νη. Οκτώ ήχους: Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος, Τέταρτος, Πλάγιος του Πρώτου, Πλάγιος του Δευτέρου, Βαρύς και Πλάγιος του Τετάρτου.

4 Απαντήσεις στο Απολυτίκιο Αγ. Αθανασίου του Αθωνίτου – 05 Ιουλίου

 1. ORTHODOXPRIDE1 Σχολίασε

  Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν, σοῦ κατεπλάγησαν, Ἀγγέλων τάγματα, πῶς μετὰ σώματος, πρὸς ἀοράτους συμπλοκάς, ἐχώρησας πανεύφημε, καὶ κατετραυμάτισας, τῶν δαιμόνων, τὰς φάλαγγας· ὅθεν Ἀθανάσιε, ὁ Χριστὸς σὲ ἠμείψατο, πλουσίαις δωρεαῖς· διὸ Πάτερ, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 2. Dennis Boots Σχολίασε

  Beautiful!

 3. Our Lady of Damascus Church in Malta Σχολίασε

  5th July: St. Athanasius of Mt. AthosHe hailed from Trebizond and lived in the 10th c. With the support of Emperor Nikephoros Fokas, he founded a large monastery, which is known as the Great Laνra.Apolytikion: Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν, σοῦ κατεπλάγησαν, Ἀγγέλων τάγματα, πῶς μετὰ σώματος, πρὸς ἀοράτους συμπλοκάς, ἐχώρησας πανεύφημε, καὶ κατετραυμάτισας, τῶν δαιμόνων, τὰς φάλαγγας· ὅθεν Ἀθανάσιε, ὁ Χριστὸς σὲ ἠμείψατο, πλουσίαις δωρεαῖς· διὸ Πάτερ, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Απολυτίκιο Αγ. Αθανασίου του Αθωνίτου – 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

 4. ιωάννης Σχολίασε

  Χαιρετε. Ακούω πολλά απο τα ηχογραφημένα μελωδήματα σας στο διαδύκτιο.Εχετε εξαιρετική φωνή!Επισυναπτω μερικά απολυτίκια αν θελετε να τα αναβάσετε και αυτά (εννοείτε να τα ψάλετε) στην σελίδα σας. Ειναι τοπικων αγίων της μητροπολεως Δημητριάδος. για οτιδηποτε μπορείτε να μου στείλετε μυνημα το email μου.

  Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

  Τῶν Ὁσίων τὸν βίον ἐκμιμησάμενος, ἀνυπόδητος Πάτερ καὶ μονοχίτων ἐν γῇ, ἠγωνίσω ἀνδρικῶς Συμεὼν ὅσιε· ὅθεν ἀξίως δοξασθείς, τῶν θαυμάτων δωρεᾷ, μη πάυσῃ καθικετεύων, ὑπὲρ τῆς ποίμνης σου ταύτης, τῆς εὐφημούσης τοὺς ἀγῶνάς σου.

  Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

  Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος τῶν ἀσκητῶν ἡ κρηπίς, ὁ νέος Γεράσιμος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, φωστὴρ ὁ ἀνέσπερος, ἄνωθεν συγκαλεῖται τὴν πληθὺν τῶν Ἀγγέλων, κάτωθεν συναθροίζει τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, τὴν θείαν αὺτοῦ μνήμην ψάλλειν ἐν ᾄσμασι.

  Ἦχος α΄. Τῆς ἑρήμου πολίτης.

  Εναθλήσας νομίμως τὸν ἐχθρὸν καταβέβληκας, καὶ ὁσιομάρτυς ἐδείχθης, τοῦ Σωτῆρος περίδοξος· χειρῶν γὰρ καὶ ποδῶν τὴν ἐκτομήν, ὑπέστης Γεδεῶν καρτερικῶς· διὰ τοῦτο θεῖαν χάριν νέμεις ἀεί, τοῖς πίστει ἐκβοῶσι σοι· δόξα τῷ παρασχόντι σοι ἱσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

  Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

  Εἰκών σου ἡ πάνσεπτος, ἥν Παναγίαν Ξενιάν, καλοῦμεν πανύμνητε, τῶν εὐσεβῶν τὰς ψυχάς ξενίζει τοῖς θαύμασι· χάριν γὰρ ἀναβλύζει, καὶ ἰάματα πλεῖστα, πᾶσι σοῖς προσιοῦσι, καὶ πιστῶς ἐκβοῶσι· Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ.

  Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

  Πιστοὶ νῦν σκιρτήσωμεν ἐπὶ τῇ χάριτι, τῇ αὖθις δοθείσῃ ἡμῖν, παρὰ τῆς θείας μορφῆς εὐσπλάγχνου προστάτιδος, πάντων τῶν Ὀρθοδόξων, καὶ χαρᾷ εὐφημοῦντες, ᾄσωμεν τῇ Κυρία εὐσεβῶς προσφωνοῦντες· δόξα σοι Τρικκεριώτισσα, Κόρη Πανυμνητε.

  Ἦχος γ΄. Τὴν ὠραιότητα.

  Παρθένε Ἄχραντε Καναλιώτισσα θείαν εἰκόνα σου κατασπαζόμεθα καὶ ἐξαιτούμεν ἐκ ψυχής βοήθειαν μητρικήν σου· κώμην ταύτην σκέπαζε πειρασμῶν τε καὶ θλίψεων καὶ τὸν βίον ἄπαντα, ἐν εἰρήνη χορήγησον, Παράδεισον διδοῦσα τοῖς πᾶσι ρὺπον καθαίρουσα πταισμάτων.

  Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

  Μέγα εὔρατο ἡ κώμη κλέος τόν Λαυρέντιον, βροτῶν τόν θεῖον, ὡς ἀσκητήν ἐν ἀσκηταῖς δοκιμώτατον, καὶ ἰατρόν ἀσθενούντων πανθαύμαστον· Πάτερ ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

  Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

  Θεῖον βλάστημα, τῆς Θεσσαλίας, νέον καύχημα, τῆς Ἐκκλησίας, ἀνεδείχθης Νεομάρτυς Ἀπόστολε· ὑπὲρ Χριστοῦ γὰρ ἀθλήσας στεῤῥότατα, τῆς εὐσεβείας τήν δόξαν ἐτράνωσας. Ἀλλά πρέσβευε Κυρίῳ τῷ σὲ δοξάσαντι, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

  Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

  Τοῦ Πηλίου τὸν γόνον, Μαγνησίας το Καύχημα, καὶ νεομαρτύρων τό κλέος τιμήσωμεν Σταμάτιον, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκετελοῦντες τήν αὐτοῦ· ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τήν ἀμοιβήν, παρά Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σε δοξάσαντι Χριστῷ· Αἶνος τῷ σε μεγαλύναντι· Κλεός τῷ σέ ἀναδείξαντι λαμπρῶς, τύπον τῆς ἁγιότητος.

  Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

  Τοῦ Ὀλυμπου οὶκήτωρ, καὶ Σουρβίας ἀγλαϊσμα, καὶ τῆς ἐπωνύμου Μονῆς σου Ἱερὸν περιτείχισμα, ἐδείχθης Διονύσιε σοφέ,βιώσας ὤσπερ ἄγγελος ἐν γῇ, καὶ παρέχεις τὴν ταχεῖάν σου ἀρωγήν, τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσιν· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σε θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

  Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

  Ως ἔνσαρκοι Ἄγγελοι καὶ ἐρασταί τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἔρημον εὕρατε ὡς σωστικήν κιβωτόν, Πατέρες μακάριοι, ὅθεν σὺν Γερασίμῳ, Διονύσιον ἅμα, τοὺτοις καὶ Συμεῶνα ὁμοῦ σὺν Ἀκακίῳ αὐτούς ἐν ἐτησίοις ᾠδαῖς εὐφημήσωμεν.

  Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

  Εὐφράνθητι σήμερον, ἡ ἐν Κισσάβῳ Μονή, καὶ Λάρισα σκίρτησον Δαμιανοῦ ἡ σεπτή πανήγυρις πάρεστι. Δεῦτε οὖν καὶ συμφώνως, ἐν αὐτῇ τῷ Σωτῆρι, ἄσωμεν ἐν αἰνέσει, τοῦτον ἀνεθφημοῦντες, αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις ὅπως σωζώμεθα.

  Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

  Τὸν Σταυρόν τοῦ Κυρίου λαβών ἐπ’ ὤμων σου, καὶ αὐτῷ μέχρι τέλους κατηκολούθησας, ἐν τῇ Σουρβίᾳ τῇ Μονῇ χαίρων προσέδραμες, πόθῳ τρωθείς σου τὴν ψυχήν ἐκ νεότητος σοφέ, ἀσκήσας καλῶς ἐνταῦθα Ἀκάκιε θεοφόρε, ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ πρέσβευε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

©2010-11 Byzmusic.gr Π. Νικόδημος Καβαρνός All Rights Reserved Logos and Trademarks are property of their respective owner

Designed and Developed by Kricore